TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5871/CT –TTHT
V/v Hóa đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 8 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Pesico Việt Nam
Địa chỉ: Số 88 Đồng Khởi, Quận 1
Mã số thuế: 0300816663

Trả lời văn thư số 0708/13 ngày 07/08/2013 của Công ty về hóađơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, baogồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàngmẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho ngườilao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quátrình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàntrả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tếphát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực khôngphai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng,không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phầncòn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, khôngsử dụng mực đỏ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty nhận hóa đơn củakhách hàng tại cột tên hàng hoá, dịch vụ có để trống khoảng giữa không gạchchéo và có bổ sung thêm một số thông tin tại phần cuối thì các hoá đơn này đượclập không đúng quy định, không được chấp nhận để kê khai thuế. Đề nghị Công tyyêu cầu các đơn vị cung cấp thu hồi các hoá đơn lập không đúng để lập lại hoáđơn mới thay thế theo đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
1905- 223184/2013/dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga