BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5875/TCT-CS
V/v chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời Công văn số 7462/CV-CT ngày 19/11/2014 của Cục Thuếtỉnh Thừa Thiên Huế về việc vướng mắc chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nôngnghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 quy định:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xâydựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đấtkhai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

3. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụngvào mục đích kinh doanh.”

- Tại điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 153/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpquy định:

“Điều 1. Đối tượng chịu thuế

2.2. Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanhbao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; xây dựngcơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất,kinh doanh (kể cả đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh trongkhu công nghệ cao, khu kinh tế);”

- Tại Điều 10 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định về miễn thuế quy định các trường hợp được miễnthuế không quy định miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất để xây dựngtrụ sở của Ngân hàng phát triển Việt Nam và các chi nhánh trực thuộc của Ngânhàng phát triển Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đất để xây dựng trụ sởcủa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phảichịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 1, Thông tư số153/2011/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn