BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5876/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Trả lời Công vănsố 2415/CT-THNVDT ngày 09/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc chính sáchmiễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm C,Khoản 10, Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 củaChính phủ quy định:

“Điều 2. Sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP như sau:

10. Sửa đổikhoản 4 Điều 14 như sau:

“4. Kể từ ngàydự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thểnhư sau:

c) Mười một(11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dựán thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Danh mục lĩnhvực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ ”.”

- Tại điểm 1, MụcVI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửađổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thutiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“I- Nguyên tắcmiễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số142/2005/NĐ-CP; khoản 5 được hướngdẫn cụ thể như sau:

1- Dự án đanghoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mứcưu đãi thấp hơn (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14,Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạnmiễn, giảm còn lại tính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngàyNghị định số142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thihành.

Dự án đang hoạtđộng mà được ưu đãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã đượcghi tại Giấy phép đầu tưhoặc đã được cơquan thuế ra quyết định miễn/giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiềnthuê đất trước ngàyNghị định số142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngàyNghị định số142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuêđấtmới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụngquy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP.”

- Tại điểm 7, BảngPhụ lục II Danh mục Địa bàn ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ) quy định:

“Toàn bộ cáchuyện thuộc tỉnh Lào Cai thuộc Địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.”

- Tại Khoản 4,Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quyđịnh:

“4. Dự án đanghoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quyđịnh của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi cho thời gian cònlại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởngtheo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

5. Không ápdụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đốivới dự án khai thác tài nguyên khoángsản.”

- Tại Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính:

+ Khoản 3, Khoản 5Điều 12 quy định:

“Điều 12. Ápdụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Dự án đanghoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưuđãi (miễn, giảm thấp hơn) quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số46/2014/NĐ-CP thì được áp dụng mức miễn, giảm theo quy định tạiĐiều19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP chothời hạn miễn, giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất còn lại tínhtheo thời gian quy định tại Điều 19, Điều 20Nghịđịnh số46/2014/NĐ-CP trừ (-) đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngàyNghị định số46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thihành. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặtnước là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (đã được ghi tại Giấyphép đầu tư) hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm theo quy địnhcủa pháp luật trước ngàyNghị định số46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Trường hợp ngàybắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị địnhsố46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngàyNghị định số46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thihành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định vềmiễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

5. Người đượcNhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khilàm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợpthuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước chothuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiềnthuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảmtiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiềnthuê đất.

Trường hợp khinộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theoquy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảmtiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quyđịnh thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từthờiđiểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn,giảm tiền thuê đất.”

+ Khoản 2, Điều 20quy định:

“2. Các trườnghợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và hướng dẫntại Thông tư này.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, nếu trường hợp Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền được Nhà nước chothuê đất trước ngày 01/07/2014, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền nộp đủ hồ sơhợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất trước ngày 01/07/2014 theo quy định thìCông ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền thuộc đối tượng xem xét miễn, giảm tiền thuêđất theo quy định của Luật Đất đai trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêutrên có hiệu lực.

Trường hợp kể từngày 01/07/2014, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền mới nộp đủ hồ sơ hợp lệ xinmiễn, giảm tiền sử dụng đất thì Công tymỏ tuyển đồng Sin Quyền không thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền sửdụng đất theo quy địnhtại Khoản 5, Điều18 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Cục Thuếtỉnh Lào Cai căn cứ vào hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện theo đúngquy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn