TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5877/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai VN
Địa chỉ: 78 Hoa Cúc, Phường 07, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309767298

Trả lời văn bản ngày 27/06/2014 của Công ty về thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 123/2014/TT-BTCngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tínhthuế TNDN từ năm 2012 đến hết kỳ tính thuế năm 2013);

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (có hiệu lực từ ngày02/08/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014 trở đi):

“Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanhnghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và cáctrường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

Ví dụ: Doanh nghiệp áp dụng năm tài chính từ ngày01/04/2013 đến ngày 31/03/2014. Trường hợp doanh nghiệp đang áp dụng thuế suấtphổ thông, không được hưởng thuế suất ưu đãi thì khi quyết toán thuế TNDN,doanh nghiệp tính và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp như sau:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 9 tháng x 25% +

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 3 tháng x 22%

12 tháng

12 tháng

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụngthuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%”

Trường hợp Công ty có kỳtính thuế TNDN theo năm tài chính 2013 từ ngày 01/7/2013 đến 30/6/2014 thì kỳtính thuế tài chính năm 2013 thuế TNDN phải nộp được xác định như sau:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 6 tháng x 25% +

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x 6 tháng x 22%

12 tháng

12 tháng

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu (TTHT, HC).
2059- 2014/VNTrường

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga