BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 588/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu hành lý cá nhân

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2
(Địa chỉ: 64 Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2201/CV ngày 22/01/2009 của Công ty TNHHDịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 về việc nêu trên. Qua nghiên cứu hồ sơ gửi kèm, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ ngày 31/10/1998 về việc ban hành quy chế chuyên gia nước ngoàithực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam và Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sáchđối với người Việt Nam ở nước ngoài thì ông Tsutomu Kitaoka và ông HisashiNishida – quốc tịch Nhật Bản không được hưởng chế độ chuyên gia.

Do vậy ông Tsutomu Kitaoka và ông Hisashi Nishida – quốctịch Nhật Bản chỉ được hưởng chế độ hành lý theo quy định tại khoản 1, Điều 3,điểm c, khoản 1, Điều 6 Chương I Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 củaChính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quàbiếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế và Mục 5 Danh mục định mức hành lý đượcmiễn thuế của người nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghịđịnh số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ.

Thủ tục Hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 3, phần B,Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Đề nghị Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Nhật số 2 liên hệtrực tiếp với Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng nơi làm thủ tục nhập khẩu – CụcHải quan TP. Hải Phòng để được hướng dẫn giải quyết thủ tục nhập khẩu cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh