TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 588/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 81/CT-THDT ngày 4/1/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án Hỗ trợ và tăng cường năng lực và thể chế cho Bộ Nội vụ (TA-4081), dự án vay ưu đãi được NSNN cấp phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính thì chủ dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát được hoàn lại thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho dự án.

Đối với khoản viện trợ không hoàn lại của dự án Hỗ trợ và tăng cường năng lực và thể chế cho Bộ Nội vụ, Ban quản lý dự án ADB ký hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ cho dự án nhưng ADB thanh toán trực tiếp (kể cả thuế GTGT) thì Ban quản lý dự án được hoàn thuế GTGT. Ban quản lý dự án thực hiện hạch toán số thuế GTGT được hoàn thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCĐN;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến