THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 588/TTg-KTN
V/v chuyển nhượng Dự án “Xi Grand Count” của Công ty TNHH Một thành viên phát triển GS Sài Gòn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 44/UBND-ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2010), ýkiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 590/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 01 năm2010), Bộ Tư pháp (công văn số 354/BTP-PLQT ngày 10 tháng 02 năm 2010), Bộ Tàichính (công văn số 3219/BTC-QLN ngày 16 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 440/BTNMT-KH ngày 09 tháng 02 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2182/BKH-PC ngày 05 tháng 4 năm 2010) về việc chuyển nhượng dựán “Xi Grand Count” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên phát triểnGS Sài Gòn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh xem xét, quyết định việc chuyển nhượng Dự án tại khu đất số 90A, đườngLý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Trách nhiệm hữu hạnMột thành viên phát triển GS Sài Gòn làm Chủ đầu tư, theo quy định của phápluật bảo đảm không làm ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ của Dự án xây dựng tuyếnđường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải