BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5884/TCHQ-TXNK
V/v Sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam

Về việc đề nghị được sử dụng tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhậpkhẩu bản sao trong hồ sơ hoàn thuế do đã mất bản lưu người khai hải quan trongbộ hồ sơ hòan thuế nêu tại công văn số 242-CV/HBI VN ngày 07/09/2010 của Côngty TNHH Hanesbrands Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của công ty về vấn đềnêu tại công văn số 242-CV/HBI VN nêu trên. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đangtrao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài Chính xử lý thống nhấtđối với các trường hợp mất tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản lưu ngườikhai hải quan. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc sử dụng tờ khai sao trong bộhồ sơ hòan thuế, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổngcục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hanesbrands ViệtNam được biết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông