VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5885/VPCP-QHQT
V/v: Thành lập VPĐD của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 2541/BVHTTDL-TCDL ngày 26 tháng 7 năm 2012) về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Tổng cục Du lịch Hàn Quốc thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý cụ thể và ra quyết định cho phép thành lập Văn phòng đại diện trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam