BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5887/BTC-CST
V/v điều chnh thuế nhập khẩu ưuđãi đối với một s sản phẩm hóa dầu và lọc dầu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tp đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Hiệp hội Nhựa Việt Nam;
- Hiệp hội Nhựa thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định hiện hành, Chính phủ đã có cơ chế ưuđãi tài chính đối với 2 dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc dầu DungQuất, trong đó có quy định ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm hóa dầu và lọc dầu của 02 nhà máy nàynhư sau:

1. Cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lọchóa dầu Bình Sơn được quy định tại Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày26/7/2012:“Trường hợp thuế nhập khẩu sản phẩm lọc hóa dầu do Nhà nước quy địnhthấp hơn mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán (3% đi với sản phẩm hóa dầu, 5% đi với LPG và 7% đối với xăng dầu), Tậpđoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện việc baotiêu sản phẩm cho Công ty Bình Sơn và đưa mức giá trị ưu đãi vào giá bao tiêu sảnphẩm”.

- Các sản phẩm của Công ty Bình Sơn gồm: LPG; xăng không chì (RON 92, RON 95); Dầu hỏa/nhiên liệu phản lực;Diesel; FO; lưu huỳnh; Polypropylen; Propylene.

2. Cơ chế tài chính áp dụng cho Công ty TNHH lọc hóa dầu NghiSơn được quy định tại Giấy chứng nhận đu tư số 262022000036 ngày 14/4/2008 “Trong 10 năm đầu kể từ khi đivào vận hành thương mại (dự kiến vào năm 2013), Dự án được áp dụng mức giá bán buôn tạicổng nhà máy bằng giá nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu 7% đi với các sản phẩm lọc dầu (trừ LPG 5%) và 3 % đối với các sảnphẩm hóa dầu. Trong thời hạn nêu trên, nếu Nhà nước qui định mức thuế nhập khẩuthấp hơn thì Nhà nước sẽ bù giá cho Công ty liên doanh”.

- Các sản phẩm của Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn gồm: LPG; xăng không chì (RON92, RON 95, RON 98); Dầu hỏa/nhiên liệu phản lực;Diesel; FO; lưu huỳnh; Polypropylen; Benzen; Para - xylen.

Như vậy, việc điều hành thuế nhập khẩu ưu đãi đi với sản phẩm hóa dầu và lọc dầu mà 02 nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn có sản xuất sẽ chịu ảnh hưởngcủa cơ chế ưu đãi thuế nhập khẩu đối vi hai nhà máy lọc dầu nêu trên như sau: Trường hợp quy định mức thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu thấp hơn 7% (đi với xăng dầu); 5% (đối với LPG) và 3% (đi với sản phẩm hóa dầu) thì: Nhà nước sẽ phải bù giá choCông ty Bình Sơnvà cho Công tyNghi Sơn kể từ năm 2013 (khi dự án đi vào vận hành thương mại).

Vì vậy, để NSNN không bị ảnh hưởng bởi cơ chế ưu đãithuế cho 02 nhà máy này, Bộ Tài chính đã rà soát thuế suất của các sản phẩm hóa dầu và lọc dầu mà 02 nhà máy có sảnxuất và trao đổi với quý cơ quan, đơn vị phương án điều chỉnh thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi như sau:

a) Thuế sutMFN hiện hành và các cam kết trong WTO:

Stt

Mô tả sản phẩm

Mức cam kết với các nhà máy lọc dầu trong nước

Mức thuế MFN hiện hành1

Mức cam kết WTO đến năm 2018

Khung thuế suất ca UBTVQH2

Sản phm lọc dầu

1

Xăng

7%

12%

40%

0-40%

Dầu hỏa, FO

7%

10%

40%

0-40%

Diezen

7%

8%

40%

0-40%

2

Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phn lực)

7%

7%

40%

0-40%

3

Lưu huỳnh (nhóm 2802)

7%

3%

3%

0-3%

4

Propylen (hoặc LPG nói chung) (nhóm 2711)

5%

5%

5%

0-5%

Sản phẩm hóa dầu

1

Polypropylen (nhóm 3902)

3%

0%

6%

0-8%

2

Benzen (nhóm 2707 và 2902)

3%

0%

5%

0-5%

3

Para-xylen (nhóm 2707 và 2902)

3%

0%

5%

0-5%

Như vậy, mức thuế suất MFN của các sản phẩm xăng, dầu,nhiên liệu bay, sản phẩm Propylen đang cao hơn hoặc bằng so với mức cam kết củaChính phủ đi với các nhà máy lọc dầutrong nước nên nhà nước không phải bù giá cho Công ty Bình Sơn và cho Công tyNghi Sơn (đi với các trường hợp có mức thuế suấtnhập khẩu cao hơn mức cam kết thì Nhà nước sẽ thực hiện thu điều tiết theo hướngdẫn tại Thông tư s 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013)

Các sản phẩm lưu huỳnh thuộc nhóm 2802 có mức thuế suấtMFN hiện hành đang thấp hơn mức cam kết với 02 Nhà máylà 4%; các sản phẩm hóa dầu (Polypropylen; Benzen; Para - xylen) đang thấp hơnmức cam kết là 3% nên cần phải điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu của cácmặt hàng này để tránh việc Nhà nước phải bù giá cho Công ty Bình Sơn và Công tyNghi Sơn nếu có sản phẩm bán ra.

b) Phương án điều chỉnh thuế đề xuất:

- Đối với sản phẩm lưu huỳnh: do mức cam kết WTO của mặt hàng lưu huỳnh là3%, nếu điều chỉnh tăng thuế MFN lên trên mức 3% sẽ vi phạm cam kết. Theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày1/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thu điều tiết đối vớisản phẩm lọcdầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước ca Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nướcmột thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn thì mặt hànglưu huỳnh không đưa vào diện thu điều tiết nên không phải bù giá đối vi trường hợp Công ty Bình Sơn nhưngđối với Công ty Nghi Sơn thì sẽphải tính đến việc bù giá khi nhà máy có sản phẩm bán ra.

- Đối với các sản phẩm hóa dầu là Polypropylen; Benzen; Para - xylen, có mức cam kết WTO đối với cácsản phẩm hóa dầu là 5% và 6% nên việc điu chỉnh tăng lên bằng hoặc caohơn mức 3% (mức cam kết với 02 Nhà máy) là thực hiện được. Các mặt hàng này đềuthuộc đối tượng phải điều tiết (theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC đi với Công ty Bình Sơn) hoặc bù giáđối với Công ty Nghi Sơn nên thuộc đối tượng phải điều chỉnh tăng thuế. Do vậy,Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thuế sut thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng Polypropylen; Benzen; Para -xylen từ 0% lên 3%, bằng với mức cam kết của Chính phủ đối với 02 nhà máy BìnhSơn và Nghi Sơn.

- Theo kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Polypropylen (nhóm 3902);Benzen (nhóm 2707 và 2902); Para-xylen (nhóm 2707 và 2902) từ năm 2010 đến hết quý I/2013 như sau:

Đơn vị tính: 1.000USD

Mã HS

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Quý I/2013

ợng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng(tn)

Trị giá (USD)

27071000

3

45

4

57

27073000

14.675

13.902

12.319

14.700

29024300

86

93

-

1

29021020

564.888

758.628

620.981

972.979

39021090

27.610

38.907

12.717

24.529

614.480

902.513

82.177

122.666

39021030

15.298

22.785

910

1.371

Tng cộng

811.575

1.012.266

925.298

124.037

Như vậy, kim ngạch nhập khẩu trung bình tính theo trịgiá từ năm 2010 đến nay khoảng từ 811 triệu USD đến1,012 tỷ USD, nếu điều chỉnh mức thuế nhập khẩu ưu đãi từ 0% lên 3% thì số thuếdự kiến thu được hàng năm 24,34 - 30,36 triệu USD (tương đương 506 - 631 tỷ đồng3).

c) Về năng lực sản xuất của 2 Nhà máy:

Hiện nay Dự án Liên hp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã được Chính phủ ký Bản thỏa thuận Bảo lãnh và Cam kếtcủa Chính phủ (GGU) ký ngày15/1/2013, dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại từ năm 2017. Nhà máy lọc dầuDung Quất đã đi vào sản xuất và hoạt động thương mại từ năm 2011 và có sản phẩmphát sinh như sau:

Năm

Sản phm

Đơn vị tính

S lượng xuất bán

S lượng sản xuất

2011

Polypropylene loại I

kg

13.532.675

13.532.675

Polypropylene loại T

kg

102.239.925

102.456.750

Polypropylene offspec

kg

85.575

142.125

Lưu huỳnh

Tấn

269,20

267,21

2012

Polypropylene loại T

kg

131.427.675

131.355.475

Polypropylene offspec

kg

142.991

77.010

Lưu huỳnh

Tn

664,2

669,29

Mục tiêu của việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩuđối với các sản phẩmhóa dầu(Polypropylen, Benzen, Para-xylen) từ 0% lên 3% ngoài ý nghĩa bảo hộ và khuyếnkhích sản xuất trong nước đối với các mặt hàng trong nước đã có đầu tư sn xuất còn nhằm để đảm bảo Nhà nướckhông phải bù giá đối cả hai Côngty và Tập đoàn Dầu khí không phải bao tiêu sản phẩm lọc, hóa dầu của cả 02 côngty trong trường hợp thuế nhập khẩuthấp hơn mức cam kết.

Tuy nhiên, những ngành hàng nào sử dụng Benzen,propylen và para-xylen làm nguyên liệu sản xuất và ảnh hưởng của việc tăng thuếsuất đối với các ngành hàng này như thế nào? năng lực của 2 nhà máy có đáp ứngđủ nhu cầu trong nước hay không? Chất lượng sn phẩm và giá thành sản phm của hai nhà máy? Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ CôngThương nghiên cứu, cho biết thông tin liên quan đến nộidung nêu trên để Bộ Tài chính xem xét ban hành Thông tư điều chỉnh tăng mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng Polypropylen (nhóm 3902);Benzen (nhóm 2707 và 2902); Para-xylen (nhóm 2707 và 2902) chophù hợp.

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến đểBộ Tài chính hoàn chỉnh văn bản trước khi ban hành.

Ý kiến tham gia xin được gửi lại Bộ Tài chính trướcngày 17/05/2013.

Trân trọng sự phối hợp công tác của quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính (để XYK);
- Vụ HTQT (để XYK);
- Vụ Pháp chế;
- TCHQ;
- Lưu: VT, CST

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai1Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tàichính

2 Nghị quyết s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

3 Tính theo t giá 20.800VNĐ/USD