BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5887/TCHQ-CNTT
V/v hướng dẫn tra cứu giấy phép của các Bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Kinh gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố.

Từ ngày 4/6/2015 Cơ chế một cửa quốc gia đã mở rộng kết nốivới Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, BộNông nghiệp và phát triển nông thôn; trước đó các Bộ Giao thông vận tải và BộCông Thương đã triển khai thực hiện cơ chế mộtcửa. Từ thời điểm trên các doanh nghiệp đã chính thức khai báo và tiếp nhận giấy phép điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn các cán bộ hải quan tại chi cục khi kiểm tra các loại giấyphép thuộc danh mục thủ tục hành chính tham gia cơchế một cửa (Phụ lục 1) thực hiện truy cập hệthống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác thông tin giấy phép của các Bộ đã cấp, không yêu cầu doanh nghiệp phảinộp giấy phép bản giấy khi làm thủ tục Hải quan(theo hướng dẫn tại Phụ lục 2).

Giao Cục Công nghệ thông tinvà Thống kê Hải quan thông báo cho các CụcHải quan Tỉnh, Thành phố danh mục thủ tục hành chính bổ sung của các Bộ ngành tham gia thực hiện cơ chế một cửa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TK (để thực hiện);
- Cục GSQL (để thực hiện);
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNHCHÍNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Hải quan)

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.1

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận chất lượng thức ăn Thủy sản nhập khẩu

1.2

Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

2

Bộ Y tế

2.1

Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu

2.2

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3.1

Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC

4

Bộ Giao thông vận tải

4.1

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;

4.2

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện nhập khẩu

4.3

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hoạt động trong phạm vi hạn chế nhập khẩu

4.4

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

4.5

Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu

5

Bộ Công Thương

5.1

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ mẫu D

5.2

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu mô-tô phân khối lớn

5.3

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

PHỤ LỤC 2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH TRA CỨU,KHAI THÁC THÔNG TIN GIẤY PHÉP DO CÁC BỘ NGÀNH CẤP QUA CỔNG THÔNG TIN MỘT CỬA QUỐCGIA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ TẬP TRUNG (E-CUSTOMS)
(Kèm theo công văn số 5887/TCHQ-CNTT ngày 30tháng 6 năm 2015 của Tổng cục Hải quan)

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Thông quan điện từ tập trung, vàomục IX. Kết nối hệ thống/7. Một cửa quốc gia

Bước 2: Tra cứu thông tin chứng chỉ theo các điều kiện về Số chứng chỉ, Mã số thuế DN, Thờigian cấp chứng chỉ, Bộ ngành cấp phép...

Bước 3: Xem thông tin chứng chỉ trên hệ thống:

Công văn 5887/TCHQ-CNTT 2015 tra cứu giấy phép của các Bộ cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia