BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-------------------

Số: 589/LĐTBXH-VP

V/v: Chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ có trụ sở, nơi làm việc

trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 292/TTg-KGVX ngày11/02/2010 về việc thực hiện chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Để bộ mặt đô thị Thủ đô thực sự sạch đẹp trước ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ có trụ sở, nơi làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

1. Trang trí trụ sở, nơi làm việc đảm bảo sạch, đẹp; chỉnh trang biển hiệu, cổng, hàng rào, quét vôi, sơn cửa; bóc; xóa, làm sạch quảng cáo rao vặt và có biện pháp giữ gìn không để tái phạm.

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến đường phố, các địa điểm tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

3. Vận động cán bộ, công chức, công nhân viên thực hiện phong trào cơ quan, đơn vị văn hóa tại nơi làm việc và thực hiện nếp sống văn hóa tại khu dân cư, tham gia chỉnh trang dọn dẹp các tuyến đường, phố, đường làng, ngõ xóm tại nơi sinh sống thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả với Bộ (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm