BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 589/QLLĐNN-CSQLLĐ
V/v Đài Loan khôi phục việc cấp visa

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loang

Tiếp theo công văn số 581/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 29/4/2003 của Cục quản lý lao động với nước ngoài thông báo các Doanh nghiệp về việc Đài Loan tạm ngừng cấp visa tạm trú và cư trú do dịch bệnh SARS đối với công dân các nước và khu vực có dịch bệnh SARS, trong đó có Việt Nam. Nay do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức loại trừ Việt Nam ra khỏi danh sách các nước khu vực có dịch SARS, ngày 02/5/2003 Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội đã chính thức ra thông báo: Đài Loan khôi phục việc cấp visa cho công dân Việt Nam, Cục quản lý lao động với nước ngoài thông báo nội dung cụ thể như sau.

Kể từ ngày 30/4/2003 Văn phòng Kinh tế Đài Bắc tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khôi phục lại việc cấp các loại visa nhập cảnh Đài Loan đối với công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam sẽ nhập cảnh Đài Loan theo phương thức nhập cảnh dành cho công dân các nước và khu vực không có SARS.

Để phòng tránh việc lây nhiễm, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động, đề nghị các doanh nghiệp cần tuyệt đối tuân thủ các quy trình về khám sức khoẻ đối với lao động chuẩn bị xuất cảnh và trang bị các kiến thức cần thiết cho người lao động về phòng tránh căn bệnh này trước khi đi làm việc tại Đài Loan.

Cục Quản lý lao động với nước ngoài xin thông báo để các Doanh nghiệp được biết./.

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
Phạm Đỗ Nhật Tân