BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/TCT- CS
V/v Áp dụng Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng
(Đ/c: 76B Lương Yên, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 09/2010/CV-BTST ngày 15/12/2010 của Công ty TNHH Bảo TínSơn Tùng (Doanh nghiệp) kiến nghị về việc cơ quan thuế ấn định thuế đối với cơsở kinh doanh ôtô, xe hai bánh gắn máy theo Thông tư 71/2010/TT-BTC Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Điều 5 Nghị địnhsố 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy địnhnguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ như sau:

“Điều 5. Giátính lệ phí trước bạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạ theo giá thịtrường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệphí trước bạ đối với một số trường hợp cụ thể được quy định như sau:

1. Đối vớiđất là giá đất được ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyđịnh theo khung giá đất của Chính phủ.

2. Đối vớicác tài sản khác là giá mua thực tế theo giá thị trường tại thời điểm tính lệphí trước bạ.

3. Trường hợptài sản không xác định được giá mua thực tế hoặc giá mua không phù hợp với giáthị trường tại thời điểm tính lệ phí trước bạ thì được xác định theo bảng giátối thiểu do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Căn cứ vàoquy định tại Điều này, Bộ Tài chính hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương xác định và ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phítrước bạ áp dụng tại địa phương phù hợp với giá cả thị trường trong từng thờikỳ.”

Tại khoản 4 Điều6 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệphí trước bạ quy định:

“Căn cứ vàonguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ quy định tại Điều 5 Nghị định số176/1999/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác địnhvà ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với các tài sản là nhà, đất, tàuthuyền, xe ôtô, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao áp dụng tại địa phươngtrong từng thời kỳ”.

Điều 1 Thông tưsố 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng như sau:

“Cơ sở kinhdoanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trênhóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thịtrường thì cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bị ấn định giá bán ratheo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.”

Tại khoản 2 Điều4 Thông tư số 71/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về xác định giá giao dịch thôngthường trên thị trường làm căn cứ ấn định giá, ấn định thuế phải nộp quy định:

“2. Giá giaodịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định giá, ấn định thuế phải nộp

Giá giao dịchthông thường trên thị trường được xác định trên cơ sở Bảng giá tối thiểu xe ôtôxe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của Pháp luật.

Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố ban hành Bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máytính thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật để làm căn cứ tính lệ phítrước bạ đối với mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và áp dụng để ấn định giábán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe haibánh gắn máy thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 Thông tư này.”

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, giá tính thu lệ phí trước bạ xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Ủyban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của Pháp luật là phù hợp với giágiao dịch thông thường trên thị trường. Trường hợp Doanh nghiệp ghi giá bán xeôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giágiao dịch thông thường trên thị trường thì bị ấn định giá bán ra, ấn định sốthuế phải nộp theo quy định tại Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của BộTài chính.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp. Hà Nội;
- Vụ PC - TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai