BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 589/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH Thương mại Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2011/CV ngày20/11/2009 của Công ty TNHH TM Khánh Hòa về thuế suất GTGT đối với hàng hóa,dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối vớihàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanhnghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế;hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trườnghợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại điểm 1.3 Mục này…”.

Tại điểm 1.3.c, Mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừcác trường hợp hướng dẫn tại điểm 1d, điểm 1đ Mục này) để được khấu trừ thuế,hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại tiết a, b điểmnày và điểm 1.2 mục II phần B Thông tư này, cụ thể như sau:

+ c1 - Hợp đồng bán hàng hóa, gia cônghàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa) cung ứng dịch vụ cho tổ chức cánhân, nước ngoài.

+ c2 - Tờ khai hải quan về hàngxuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

+ c3 - Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩuphải thanh toán qua Ngân hàng.

+ c4 - Hóa đơn GTGT bán hàng hóa,dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên,trường hợp công ty cung cấp các hàng hóa, dịch vụ (sơn tàu biển, vật tư, rau, củ,thịt, cá, dầu, nhớt, nước ngọt, sữa tươi) cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, hãngtàu biển nước ngoài thì nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm 1.3.c, Mục III, PhầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên thì cáchàng hóa, dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Trường hợp không đủcác điều kiện nêu trên thì công ty phải tính thuế, kê khai thuế GTGT theo quyđịnh hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC-TCT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương