ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/UBND-CT
V/v: Gia hạn thời gian xuất khẩu mặt hàng đường trong nước sản xuất.

Lào Cai, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng 8;
- UBND huyện Bát Xát;
- Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh.

Căn cứ Công văn số 2111/BCT-TMMNngày 15/3/2012 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian xuất khẩu mặt đườngsản xuất trong nước qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; xétđề nghị của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh tại Công văn số 20/CV NAngày 16/3/2012 về việc xin gia hạn xuất khẩu đường, Chủ tịch UBND tỉnh có ýkiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian xuấtkhẩu mặt hàng đường của Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh quy định tạiQuyết định số 65/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai đến hết ngày31/5/2012 với số lượng 14.091 tấn (mười bốn nghìn không trăm chín mươi mốttấn).

2. Giao Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộđội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan quản lý chặtchẽ theo quy định của pháp luật việc nhập khẩu mặt hàng đường nêu trên của Côngty TNHH Thương mại Tổng hợp Nghĩa Anh;

3. Công ty TNHH Thương mại Tổng hợpNghĩa Anh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về chính sách nhập khẩu mặthàng đường, chính sách thuế, các quy định của pháp luật về hải quan và các vănbản quy phạm pháp luật khác; đồng thời gửi báo cáo kết quả xuất khẩu về Sở CôngThương Lào Cai vào ngày 25 hàng tháng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. UBND tỉnh;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thìn);
- Lưu: VT, CT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dương