BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5890/TCHQ-TXNK
V/v xin miễn nộp thuế BVMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH GIANT-V.
(Địa chỉ: Số 32, Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1012/GV /XNK ngày 12/10/2012 của Công ty TNHH GIANT-V trình bày về việcxin miễn nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với mặt hàng túi PE nhập khẩudùng để đóng gói sản phẩm giầy xuất khẩu ra nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Chính phủ thì:“Túi ni lôngthuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màngnhựa đơn HDPE (high density polyethylen resin), LDPE (Low density polyethylen)hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hànghóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định củapháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Theo quy định tại Điều 2 và Điều 8Thông tư 152/2011/TT-BTC thì túi ni lông nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩukhông thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT và đồng thời cũng không thuộc đốitượng được hoàn thuế BVMT.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ:“Đối với túi ni lông thuộc diệnchịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môitrường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáytúi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơnHDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứngtiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môitrường.

Bao bì đóng gói sẵn hàng hóa quyđịnh tại khoản này (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm:

a. Bao bì đóng gói sẵn hàng hóanhập khẩu;

b. Bao bì mà tổ chức, hộ giađình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộgia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặclàm dịch vụ đóng gói.

c. Bao bì mà tổ chức, hộ giađình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng góisản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sảnphẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Căn cứ các quy định trên thì tronggiai đoạn từ ngày 01/01/2012 (ngày Luật thuế BVMT có hiệu lực) đến trước ngày15/11/2012) mặt hàng túi ni lông nhập khẩu dùng để đóng gói hàng xuất khẩu củacông ty thuộc đối tượng phải nộp thuế BVMT; kể từ ngày 15/11/2012 (ngày Nghịđịnh 69/2012/NĐ-CP có hiệu lực) trường hợp túi ni lông nhập khẩu trên nếu đápứng quy định tại Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP là bao bì đóng gói sẵn hàng hóathì thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH GIANT-V biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang