BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội.

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 3822/LĐTBXH-KHTC ngày 14/10/2014 và côngvănbổ sung tài liệu số 4480/LĐTBXH-KHTC ngày25/11/2014 của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) vềviệc xem xét miễn thuếđối với các trườnghọc do Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ kinh phí để xây dựng và duy trì hoạtđộng, bao gồm: Trường phổ thông Hermann Gmeiner, các Trường mẫu giáo, Trườngtrung cấp nghề. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế mônbài.

Tại điểm 1 Thôngtư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày24/10/2002 của Bộ tài chính quy định về đối tượng nộp thuế môn bài:

“Các tổ chức kinh tếbao gồm:

- Các Doanh nghiệpNhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân,Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tưnước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam khôngtheo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chứckinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác”.

Theo tài liệu giảitrình của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và theoquy chế hoạt động thì các Cơ sở giáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiphối hợp với Làng trẻ em SOS Quốc tế thành lập là các cơ sở giáo dục ngoài cônglập và có thu học phí của học sinh để bù đắp chi phí nên thuộc đối tượng nộpthuế môn bài.

2. Thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN).

Tại Điều 1 LuậtThuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 củaQuốchội quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Tổ chức, cá nhânsản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh)có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tạiĐiều 2 của Luật này”.

Tại điểm d, khoản1, Điều 19 Luật Thuế TNDN số 09/2003/QH11 nêu trên quy định về thu nhập đượcmiễn thuế TNDN: “Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàntật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội”.

Tại Điều 4 Luậtthuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội được áp dụng từ ngày01/01/2009 quy định về thu nhập được miễn thuế TNDN:

“5. Thu nhập từhoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ emcó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

7. Khoản tài trợnhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạtđộng xã hội khác tại Việt Nam”.

Tại khoản 3, Điều1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày19/06/2003 của Quốc hội được áp dụng từ ngày 01/01/2014 bổ sung thêm thu nhậpđược miễn thuế TNDN:

“Phần thu nhậpkhông chia của cơ sở thực hiện xã hội hóatrong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đótheo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế vàlĩnh vực xã hội hóa khác; phần thu nhậphình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theoquy định của Luật hợp tác xã”.

Như vậy, Cơ sởgiáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Làng trẻ em SOSQuốc tế thành lập có các khoản thu nhập theo quy định nêu trên thì các khoảnthu nhập này sẽ được miễn thuế TNDN.

3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại khoản 13, Điều5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc Hội quy định về đốitượng không chịu thuế:

“13. Dạy học, dạynghề theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy địnhtrên thì dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trảlời để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện và đề nghị các Cơ sở giáo dụcliên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn