TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5892/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Amann Việt Nam
Địa chỉ: 55 Trương Quốc Dung, P.10, Q.3, TP.HCM
Mã số thuế: 0311956422

Trả lời văn bản số 03071/CV ngày 03/07/2014 củaCông ty về hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấpdịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 31/05/2014):

“Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơnvị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn pháthành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầusử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mãsố thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuếcủa tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mãsố thuế của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóađơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theopháp luật và dấu của đơn vị.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cácchi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơnthu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫuđến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng kýtrước số lượng phát hành.

Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụnghết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉnhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức,hộ và cá nhân kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiệnđóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếptục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóađơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theoThông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫnđến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức, hộ, cá nhân có nhucầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì đóng dấu địachỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báophát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Nếu tổ chức, hộ, cá nhânkhông có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thìthực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn vớicơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơquan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báophát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hànhmới theo hướng dẫn tại khoản này.

Riêng hóa đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hóađơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thôngbáo phát hành mới.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2014):

“Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụnghóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nếukhông thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế từ ngày Thông tưnày có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in, hóađơn đặt in.

Đối với hóa đơn đặt in, tự in doanh nghiệp, tổ chứckinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thìđược tiếp tục sử dụng.”

Trường hợp Công ty theo trình bày trong năm 2013 sửdụng hóa đơn tự in, ngày 30/09/2013 đã làm thủ tục thông báo phát hành 100 sốhóa đơn với địa chỉ của Công ty là “Phòng 203B đường Nguyễn Đình Chiểu,P.Đakao, Q.1, TP.HCM”, ngày 10/10/2013 Công ty được Ủy ban nhân dân thành phốcấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh là “55 TrươngQuốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, TPHCM”, thì Công ty phải làm thủ tục hủy các hóađơn tự in chưa sử dụng đã làm thủ tục thông báo phát hành với địa chỉ cũ và lậpthủ tục thông báo phát hành hóa đơn tự in với địa chỉ mới để sử dụng. Việc Côngty gạch bỏ địa chỉ cũ bằng bút đỏ sau đó đóng dấu địa chỉ mới trên hóa đơn đểtiếp tục sử dụng là không đúng quy định, đề nghị Công ty thu hồi các hóa đơn đãlập để lập lại hóa đơn mới thay thế.

Trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn tự in trướcngày 01/06/2014, từ ngày 01/06/2014 không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơquan thuế theo quy định tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì Công ty đượctiếp tục sử dụng hóa đơn tự in từ ngày 01/06/2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga