VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5893/VPCP-KTTH
V/v ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiêntai (Công văn số 64/TWPCTT ngày 26 tháng 5 năm 2015), ý kiến của các Bộ: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 4716/BNN-TCTL ngày 15 tháng 6 năm2015), Tư pháp (Công văn số 2268/BTP-VĐCXDPL ngày 29 tháng 6 năm 2015) và Tài chính (Công văn số 8854/BTC-NSNN ngày 30 tháng 6 năm 2015) về việc ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý Quỹ phòng, chống thiêntai, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhữngkhó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai,trên cơ sở đó trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về sự cần thiếtban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quảnlý Quỹ. Trong trường hợp cần thiết ban hành Thông tư liên tịch, giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơquan liên quan thực hiện theo quy định và đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TKBT, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp