BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5895/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh KiênGiang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1280/CT-KK &KTT ngày 4/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về chính sách ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và xin ý kiếnLãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều khoản 1 Điều15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủvề thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức: thuế suất 10% trong 15 năm, miễnthuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

- Tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh số 218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định: Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảothuộc tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khókhăn; Thị xã Hà Tiên, thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn kinh tếxã hội khó khăn.

Căn cứ quy định nêu trên và theo hồsơ trình bày, trường hợp Khu vực cửa khẩu Hà Tiên chưa được Thủ tướng Chính phủban hành quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, do đó chưa có cơ sởđể hướng dẫn thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khuvực cửa khẩu Hà Tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thu nhập củadoanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế được thành lập theoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 15, khoản 1 Điều16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Kiên Giang biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật vàtình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quyđịnh./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn