BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Ban quản lý dự án các công trình kiến trúc thuộc Tập đoànBưu chính Viễn thông Việt Nam có văn bản số 58/CV-QLDAKT ngày 17/3/2009 đề nghịBộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng Trungtâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ýkiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại Mục I, Phần IV, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng về: lập, thẩm định, phê duyệt dựán đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầutư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ, việc xử lý chuyểntiếp về thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình vàcác công việc tiếp theo thực hiện như sau:

" Các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phêduyệt trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực, nhưng chưa triển khai thực hiệnhoặc đang thực hiện dở dang thì các thủ tục còn lại được thực hiện theo Nghịđịnh 16/CP hoặc theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực do ngườiquyết định đầu tư quyết định. Nếu người quyết định đầu tư đã lựa chọn thủ tụcthực hiện các bước còn lại theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lựcthì tiếp tục thực hiện theo các quy định đó; nếu đã lựa chọn thủ tục thực hiệncác bước còn lại theo quy định của Nghị định 16/CP thì việc chuyển tiếp sangthực hiện Nghị định 112/CP theo hướng dẫn tại điểm 2 mục này."

2. Theo giải trình của Ban quản lý dự án các công trình kiếntrúc, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông đãđược Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phê duyệt tạiQuyết định số 390/QĐ-ĐTPT-HĐQT ngày 16/11/2001.

Như vậy, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưuchính Viễn thông đã được phê duyệt trước ngày Nghị định 16/CP của Chính phủ cóhiệu lực.

3. Để đảm bảo các thủ tục triển khai thực hiện Dự án đầu tưxây dựng Trung tâm công nghệ cao Bưu chính Viễn thông theo quy định của phápluật về xây dựng:

- Nếu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lựa chọn tiếptục thực hiện dự án theo quy định trước ngày Nghị định 16/CP có hiệu lực, thìtheo quy định tại các Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, 12/2000/NĐ-CPngày 05/5/2000 và 07/2003/NĐ-ngày 30/01/2003/ CP của Chính phủ, chủ đầu tư tổchức lập thiết kế kỹ thuật công trình của dự án điều chỉnh và trình cơ quan cóthẩm quyền tổ chức thẩm định.

- Nếu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lựa chọn tiếptục thực hiện dự án theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005,thì theo quy định tại các Nghị định 16/2005/NĐ-CP và 112/2006/NĐ-CP của Chínhphủ, chủ đầu tư phải tổ chức lập thiết kế cơ sở công trình trong dự án điềuchỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định (Nếu dự án thuộc nhóm A,Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Ban quản lý dự án cáccông trình kiến trúc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam căn cứ ý kiến trênđể triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về xâydựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện