BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP xây dựng số 9 – Tổngcông ty CP Vinaconex

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 176 CV/CC9-KT-QLDA ngày16/03/2009 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần Vinaconexhỏi về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp công tác bêtông cọc nhồi trên cạn của dự án Dâychuyền 3 – Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tại Kinh môn, Hải Dương khoan qua vùngcó địa chất phức tạp (qua các lớp đá cát kết, sét bột kết và đá vôi có hangcaster) mà lượng bêtông thi công cọc nhồi trên cạn thực tế lớn hơn so với lượngbêtông theo định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại vănbản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 thì công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng côngty cổ phần Vinaconex kiến nghị chủ đầu tư để chủ đầu tư cùng với nhà thầu và tưvấn theo dõi, xác định mức tiêu hao bêtông thực tế. Trên cơ sở mức tiêu haobêtông thực tế do các bên xác định, chủ đầu tư trình người quyết định đầu tưxem xét quyết định để áp dụng cho công trình.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phầnVinaconex căn cứ ý kiến nêu trên để báo cáo chủ đầu tư tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
BQL xi măng Hoàng Thạch
Lưu VP, Vụ KTXD, Tr(7).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh