BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 59/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 1182/SXD-KT của Sở XD Long An

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 1182/SXD-KT ngày 26/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc cấp mã sốmới cho đơn vị hành chính cấp xã (phường) vừa mới được thành lập trên địa bàntỉnh để phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữucông trình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 của Quyếtđịnh số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ “về việc banhành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam” thì Tổng Cục Thốngkê là cơ quan có thẩm quyền cấp mã số mới cho đơn vị hành chính các cấp khi cóthay đổi. Vì vậy, Sở Xây dựng cần có văn bản đề nghị Tổng cục Thống kê giảiquyết vấn đề nêu trên theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng thông báo để Sở Xây dựngtỉnh Long An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c)
- Lưu: VP Bộ, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà