TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1448/HQĐNa-GSQLngày 25/8/2010 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệC/O mẫu D, số tham chiếu JB2010/2/12052, Cục Giám sát quản lý có ý kiến nhưsau:

Căn cứ quy định tại Điều 7, Phụ lục1, Thông tư số 01/2010/TT-BCT ngày 8/1/2010, lô hàng được vận chuyển từMalaysia qua Singapore đến Việt Nam đáp ứng quy định về vận tải trực tiếp vìhàng hóa không vận chuyển qua lãnh thổ của một nước không phải là Nước thànhviên.

Điều 12, Phụ lục 6, Thông tư số01/2010/TT-BCT quy định: Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủtục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu C/OMẫu D kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, vận tải đơn chở suốtđược cấp tại Nước thành viên xuất khẩu) và các tài liệu khác theo quy định củapháp luật Nước thành viên nhập khẩu.

Trong nội dung báo cáo tại công vănsố 1448/HQĐNa-GSQL không nêu rõ nơi phát hành vận đơn chặng từMalaysia-Singapore. Trường hợp doanh nghiệp xuất trình vận đơn cho chặng từMalaysia-Singapore và vận đơn này được phát hành tại Malaysia, thỏa mãn quyđịnh về vận đơn được cấp tại nước thành viên xuất khẩu thì C/O được chấp nhận.

Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai kiểmtra hồ sơ liên quan và xử lý theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn