BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg và công văn số 1665/CP-KTTH

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Để triển khai thực hiện Quyết định 147/2002/QĐ-TTg ngày 25.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005 và công văn số 1665/Chính phủ-KTTH ngày 25.12.2002 của Chính phủ về tăng cường quản lý chất lượng và giá tính thuế đối với xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu có quy định:

- “Tất cả xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu từ nước ngoài vào nước ta đều phải được giám định về chất lượng theo các tiêu chuẩn đã quy định của Bộ khoa học và Công nghệ”.

- “căn cứ vào quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan chỉ được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng có đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng theo đúng quy định đã được công bố”.

Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg nêu trên có hiệu lực từ ngày 01.01.2003 trong khi Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có quy định và hướng dẫn, để tránh ách tắc tại các cửa khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị đối với các lô hàng nhập khẩu là xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy đã về đến cửa khẩu Việt Nam tạm thời cho phép doanh nghiệp được làm thủ tục nhập khẩu, cam kết đưa hàng hoá về để bảo quản, chờ kết quả giám định theo tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mới hoàn tất thủ tục thông quan và đưa vào sử dụng.

Rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Bộ để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan địa phương thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng