BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Trả lời công văn số 1358/CT-TT &HT ngày 31/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Đng Tháp về việchướng dẫn lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

“Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ

Các trường hp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị định s 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ v lệ phí trước bạ được quy định cụ th như sau:

7. Đất thuê của nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Bà Lê Thị Trang chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời chuyển sang thuê đất của Nhà nước thì thuộc trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Vụ Kê khai kế toán thuế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (2b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn