BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 590/BXD-KHCN
V/v: Công bố hợp quy và tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16: 2011/BXD .

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 933/SXD-QLXD ngày06/11/2011 của Sở Xây dựng Bình Định về việc thực hiện công bố hợp quy và tiếpnhận đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại QCVN 16:2011/BXD ban hành kèmtheo Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xâydựng hướng dẫn thực hiện như sau:

Hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, côngbố hợp quy vật liệu xây dựng được quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng, cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều19 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.Liên quan đến quy định tại QCVN 16:2011/BXD , hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đượchướng dẫn thực hiện như sau:

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân công bốhợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợpđược Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện, hồ sơ gồm có: Bản công bố (theo mẫu tạiPhụ lục XI của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN );Bản sao chứng nhận hợp quy; Bảnmô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân công bốhợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá phù hợp với quy chuẩn, hồ sơ gồm có: Bảncông bố (theo mẫu tại Phụ lục XI của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ); Bản mô tảchung về sản phẩm, hàng hoá; Kết quả thử nghiệm (do Tổ chức đánh giá sự phù hợpđược Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện, ở đây là Tổ chức thử nghiệm, là bản sao vàcó kết quả phù hợp); Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng (theomẫu tại phụ lục III của Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ) hoặc bản sao chứng chỉphù hợp ISO 9001 (khi có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp),đối với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu còn phải có bản sao chứng chỉ cơ sở sảnxuất phù hợp với ISO 14 001:2004; Kế hoạch giám sát định kỳ;Báo cáo đánh giáhợp quy kèm theo các tài liệu liên quan.

Đối với quy định tại các mục 6.1 ở các phần củaQCVN 16:2011/BXD:Các sản phẩm, hàng hóa … phải được công bố hợp quy phù hợp với các quyđịnh kỹ thuật trong …trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận đượcchỉ định.”, hoạtđộng công bố hợp quy và liên quan đến hồ sơ đăng ký công bố hợp quy được hướngdẫn thực hiện như đã nêu ở trên. Khi công bố hợp quy, doanh nghiệp phải căn cứvào kết quả đánh giá hợp quy (phù hợp với quy định tại Quy chuẩn) như đã quyđịnh tại khoản c điểm 1 Điều 18 Quyết định số24/2007/QĐ-BKHCN Kết quả đánh giá kết quả thử nghiệm phù hợp với nội dung kỹthuật tại Tiêu chuẩn quốc gia (được viện dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia) chỉ là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phù hợp vớiquy định tại Quy chuẩn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỎNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Đình Thái