BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 590/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ thanh toán tiền công gia công

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH SHUN CHENG
(Đ/c: 504/8 KP2, Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời công văn số 01/09XNK ngày 5/1/2009 của Công ty TNHHSHUN CHENG về đề nghị không xuất trình chứng từ thanh toán tiền công gia côngtheo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1.3, khoản XII, mục II Thông tư số116/2008/TT-BTC thì doanh nghiệp phải xuất trình bản chính, nộp bản sao chứngtừ thanh toán tiền công của bên thuê gia công (trừ trường hợp bên thuê gia côngthanh toán tiền công bằng sản phẩm gia công). Trường hợp trong hợp đồng giacông có thoả thuận thời hạn thanh toán kéo dài quá 45 ngày kể từ ngày hợp đồnggia công hết hiệu lực thực hiện thì vẫn thực hiện thanh khoản và lãnh đạo Chicục Hải quan quản lý hợp đồng gia công xem xét, giải quyết cho gia hạn thờigian nộp chứng từ thanh toán theo thoả thuận trong hợp đồng gia công nhưngkhông quá 30 ngày.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp hợp đồng gia công hết hiệulực thực hiện thì vẫn tiến hành thanh khoản và doanh nghiệp được Chi cục trưởngChi cục Hải quan quản lý hợp đồng gia công xem xét, giải quyết cho gia hạn thờihạn nộp chứng từ thanh toán theo thoả thuận trong hợp đồng gia công nhưng khôngquá 30 ngày. Như vậy, tổng cộng doanh nghiệp có khoảng 75 ngày để xuất trìnhchứng từ thanh toán; thời gian này là hợp lý, đủ để doanh nghiệp có thể xuấttrình được chứng từ thanh toán cho hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh