BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 590/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất và thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2104/CT-KK &KTTngày 28/7/2008 của Cục Thuế tỉnh Đông Nai vướng mắc về thu tiền thuê đất và thutiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tiền thuê đất:

a/ Trong thời gian XDCB:

Tại mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTCngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước đã quy định về thủ tục, hồ sơ để cơ quan thuế làm căn cứ xem xét, giảiquyết miễn, giảm tiền thuê đất khi người thuê đất đề nghị.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy địnhnêu trên về trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian XDCB, đối chiếu vớihồ sơ của đơn vị, nếu đáp ứng đầy đủ theo quy định thì giải quyết miễn giảmtiền thuê đất theo quy định.

b/ Kể từ ngày XDCB hoàn thành,đi vào hoạt động:

Theo quy định tại mục VI Thôngtư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính (nêu trên):

“I- Nguyên tắc miễn giảm tiềnthuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ; khoản5 được hướng dẫn cụ thể như sau:

1- Dự án đang hoạt động mà đượcưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng mức ưu đãi thấp hơn(miễn, giảm thấp hơn) quy định tại liều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP thì mức miễn, giảm được thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều l 5 Nghị địnhsố 142/2005/NĐ-CP cho thời hạn miễn giảm còn lại. Thời hạn miễn, giảm còn lạitính theo thời gian quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian đã được miễn, giảm trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP cóhiệu lực thi hành.

Dự án đang hoạt động mà được ưuđãi là dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư/đã được ghi tại Giấyphép đầu tư hoặc đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm theo quy địnhcủa pháp luật trước ngày Nghị định số 142/2005/ND-CP có hiệu lực thi hành.Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nhưng từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụngquy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ''.

Tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định: “Danh mục lĩnh vựckhuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệtkhó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ”.

Như vậy, đối với dự án đầu tưnước ngoài hoạt động từ trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực thi hành mà có hồsơ đề nghị được giải quyết miễn, giảm tiền thuê đất gửi đến cơ quan Thuế trongkhoảng thời gian từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đếntrước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì việc xem xét,giải quyết miễn giảm tiền thuê đất cho dự án đó được căn cứ vào quy định tạiNghị định số 142/2005/NĐ-CP danh mục về lĩnh vực, địa bàn ưu đãi áp dụng quyđịnh tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hànhLuật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

c/ Không thu tiền thuê đất:

- Tại Điều 21 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ quy định:

“Trách nhiệm của cơ quan thuế,tài nguyên và môi trường, kho bạc và của

người nộp tiền thuê đất, thuêmặt nước:

1. Cơ quan thuế:

a) Xác định tiền thuê đất, thuêmặt nước và thông báo cho người nộp theo quy định tại Nghị định này”.

3. Cơ quan tài nguyên và môitrường:

a) Xác định đúng địa điểm, vịtrí, diện tích, loại đất được thuê.

b) Chịu trách nhiệm về sự đầyđủ, hợp pháp của hồ sơ làm căn cứ xác định đơn giá thuê, tiền thuê đất.

c) Xác nhận và ghi đầy đủ cácchỉ tiêu làm căn cứ xác định đơn giá thuê, tiền thuê đất .

- Tại điểm 2 mục III Phần AThông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặtnước đã quy định không thu tiền thuê đất:

“Khoản 3 quy định diện tích đấtđể xây dựng công trình kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp làdiện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp theo dự ánđược cấp có thẩm quyền phê duyệt mà khu công nghiệp không trực tiếp sử dụng vàomục đích sản xuất kinh doanh, không giao lại, cho thuê, chuyển nhượng cho ngườikhác sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, làm công trình công cộng có mụcđích kinh doanh hoặc làm nhà ở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;các dự án có thuê đất thực hiện trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệulực không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số142/2005/NĐ-CP ”.

Như vậy, đối với các đơn vị thuêđất để kinh doanh cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp thì căn cứ dự án đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt và Hợp đồng thuê đất, cơ quan Thuế có nhiệm vụ xácđịnh tiền thuê đất phải nộp cho đơn vị. Việc xác định diện tích sử dụng chungtrong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường.

2) Về khấu trừ tiền bồi thườngđất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất:

a) Trường hợp chuyển từ thuê đấtsang giao đất phải nộp tiền sử dụng đất:

Tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đấtquy định:

“3. Trường hợp đất được chuyểntừ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất mà trước đó người sử dụng đấtđã chi trả tiền bồi thường về đất và nộp trước tiền thuê đất thì được trừ chiphí bồi thường về đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tiềnthuê đất nộp trước (của thời gian còn lại vào tiền sử dụng đất phải nộp”.

- Tại điểm 3, Mục III, Phần BThông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về,thu tiền sử dụng đất quy định:

“3- Khoản 3 quy định về trườnghợp khi Nhà nước cho thuê đất mà phải bồi thường, hỗ trợ về đất; nếu số tiềnbồi thường, hỗ trợ về đất chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì được trừvào tiền sử dụng đất phải nộp; mức bồi thường về đất được trừ được tính bằngdiện tích đất thuê mà phải bồi thương về đất được chuyển sang giao đất có thutiền sử dụng đất nhân với giá đất tính bồi thường của loại đất khi thực hiệnbồi thường tại thời điểm được phép chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiềnsử dụng đất.

Tại điểm 2 Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“khoản 3 quy định về thường hợpkhi Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước có hiệu lực thihành mà người thuê đất đã ứng trước tiền để chi trả bồi thường đất, hỗ trợ đấtkhi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất thì được trừ tiềnbồi thường đất hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp; số tiền được trừ làtiền bồi thường đất, hỗ trợ đất chưa được trừ vào tiền thuê đất của phần diệntích được chuyển từ thuê đất sang giao đất, nhưng tối đa không vượt quá số tiềnsử dụng đất phải nộp”.

Căn cứ quy định nêu trên, tổchức thuê đất đã chi trả tiền bồi thường đất hỗ trợ đất theo quy định tại Nghịđịnh số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ vàtái định cư khi nhà nước thu hồi đất và chờ phân bổ trừ vào tiền thuê đất phảinộp, sau đó được Nhà nước cho phép chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtthì số tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất chưa trừ vào tiền thuê đất được khấu trừvào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số198/2004/NĐ-CP trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp:

- Trường hợp phát sinh tiền sửdụng đất phải nộp từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thựchiện khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộpthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục III, Phần B Thông tư số117/2004/TT-BTC.

- Trường hợp phát sinh tiền sửdụng đất phải nộp từ ngày Thông tư số 70/2006/TT-BTC có hiệu lực thi hành thìthực hiện khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phảinộp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 Thông tư 70/2006/TT-BTC .

b) Khấu trừ tiền bồi thường đất,hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp được giao đất:

- Tại Mục X Thông tư liên tịchsố 14/2008/TTLT /BTC-BTNMT của Bộ Tài chính- Tài nguyên môi trường hướng dẫnthực hiện Điều 67 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủquy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất,thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “Những dựán, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trướcngày 02/7/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì khôngáp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.

Đối với những dự án, hạng mục đãphê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa thực hiện hoặcchưa thực hiện xong việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngàyNghị định số S 4/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà sau đó giá đất cao hơn giáđất đã phê duyệt thì chỉ thực hiện việc điều chỉnh giá đất theo quy định tạikhoản 4 Điều 58 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ; không áp dụng, các quy định khác vềbồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ”.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp được giao đất theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Nghị định số198/2004/NĐ-CP ; khoản 1, Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hànhLuật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nướcthành công ty cổ phần, sau khi hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, UBNDtỉnh mới ra quyết định giao đất thì cơ quan thuế xác định mức bồi thường đất,hỗ trợ đất được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được cơquan thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp việc bồi thường,,giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm mà phải thực hiện điều chỉnh giá đất bồithường theo Mục X Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT -BTC-BTNMT nêu trên và đãđược cơ quan thẩm quyền phê duyệt thì xác mức tiền bồi thường đất, hỗ trợ đấtđược bổ sung phần tăng thêm đã được phê duyệt”

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương