THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 590/TTg-QHQT
V/v phê duyệt văn kiện Dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Hiệp hội các đô thị Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2434/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 4năm 2009) về dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ cho Hiệp hội các đô thị ViệtNam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt văn kiện Dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân và quản lý nhànước ở các đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam” do Viện KAS(CHLB Đức) viện trợ 784.980 Euro, trong đó Ủy ban Châu Âu viện trợ thông qua tổchức phi Chính phủ Viện KAS (CHLB Đức) tài trợ là 499.640 Euro, Viện KAS tàitrợ 285.340 Euro, thực hiện trong năm 2009-2012. Vốn đối ứng bao gồm cơ sở vậtchất, nhân lực sẵn có do Hiệp hội các đô thị Việt Nam tự cân đối từ nguồn ngânsách của Hiệp hội.

2.Giao Lãnh đạo Hiệp hội các đô thị Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợvà triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN; TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm