VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/VPCP-QHQT
V/v Cơ chế tài chính Dự ánXây dựng đường cao tốcNội Bài - Lào Cai, Khoản vay bổsung vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 407/BTC-QLN ngày 11 tháng 01 năm 2016 về cơ chế tài chính cho Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án), Khoản vay bổ sung, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (vănbản số 17151/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 9867/NHNN-HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2015), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 11505/BKHĐT-KTĐN ngày 30 tháng 12 năm 2015), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 4559/NHPT-VNN ngày 17 tháng 12 năm 2015), căn cứ ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 10810/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2015 về phương án xử lý phần thiếu hụt dòng tiền của 02 dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đà Nng - Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục giao Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vay lại Khoản vay bổ sung nguồn vốn OCR cho Dự án trên cơ sở ký Hiệp định vay phụ với Bộ Tài chính theo điều kiện cam kết tại Hiệp định vay ký với ADB, bảo đảm hoàn thành điều kiện giải ngân của Dự án như kiến nghị của Bộ Tài chính nêu tại văn bản trên và phù hợp với quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Cân đối trong tổng số nguồn vốn đối ứng của Bộ để ưu tiên bố trí vốn cho Dự án, bao gồm Khoản vay gốc và Khoản vay bổ sung;

- Chỉ đạo VEC tập trung nguồn lực ưu tiên trả nợ cho Dự án, bảo đảm không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán các khoản vay đến hạn của các dự án khác do VEC đang qun lý.

- Xem xét kỹ lưỡng việc lựa chọn các dự án xây dựng đường cao tốc cókhả năng hoàn vốn để giao VEC thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro cho cân đốingân sách trong những năm tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để b/c);
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VEC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
các Vụ: TH, KTN, KTTH,
TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, QHQT(3) AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Sỹ Hiệp