VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 590/VPCP-QHQT
V/v Cử đoàn tham dự Hội nghị CSD-16 của LHQ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 51/BKH-KHGDTN &MT ngày 03 tháng 01 năm 2008), Phó Thủtướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử đoàn Việt Nam do 01đồng chí Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn thamdự Phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban Phát triển bền vững của Liên hợp quốc(CSD-16), tại New York (Mỹ), từ ngày 05 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2008.

2. Thành phần tham gia đoàn gồm:

- Đại sứ, Trưởng Phái đoàn ViệtNam tại Liên hợp quốc.

- 01 cán bộ cấp Vụ Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

- 02 cán bộ cấp Vụ của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

- 01 cán bộ cấp Vụ Bộ Tài nguyênvà Môi trường.

- 01 cán bộ cấp Vụ của Văn phòngChính phủ.

3. Kinh phí tham dự họp do cáccơ quan cử người chi từ ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

4. Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơquan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung và các vấn đề liên quan để tham dự Phiênhọp.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; các Vụ: TH, NN, TCCB, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc