UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5901/STC-NSQH
V/v: Hướng dẫn mức chi bồi dưỡng đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cácQuận, Huyện, Thị xã

Căn cứ Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013,Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phốHà Nội. Liên Sở: Nội Vụ - Tài chính đã có Công văn số 2381/LS : NV-TC ngày23/10/2013 hướng dẫn cụ thể một số nội dung về chế độ, chính sách đối với cánbộ cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và hướng dẫn chi bồi dưỡngđối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổdân phố.

Quá trình thực hiện, theo phản ánh của một số quận,huyện: Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ba Vì, MêLinh, Đông Anh... thực tế do địa bàn một số xã, phường có nhiều thôn, tổ dânphố thì số lượng cán bộ Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ,Chủ tịch Hội cựu chiến binh cao (từ 10 đến 20 người/xã, phường) theo đó, vớimức chi bồi dưỡng của Trưởng Ban công tác Mặt trận là 500.000 đồng/người/thángvà Chi hội trưởng các đoàn thể là 250.000 đồng/người/tháng nên có nơi số kinhphí chi bồi dưỡng/đoàn thể vượt quá mức khoán kinh phí hoạt động theoquy định.

Để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện mức khoán kinhphí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hộiở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và hướng dẫn chi bồi dưỡngđối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổdân phố; sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội Vụ, Sở Tài chính hướng dẫn bổsung như sau:

1. Về nội dung chi hoạt động (trong đó có quy địnhmức chi bồi dưỡng đối với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng cácđoàn thể ở thôn, tổ dân phố) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chínhtrị - xã hội ở xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND Thành phố;

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào sốthôn, tổ dân phố trên địa bàn, số lượng các Chi hội, tổ chức đoàn thể tại xã,phường, thị trấn và khả năng ngân sách xã, phường, thị trấn để chủ động bố tríđảm bảo kinh phí chi bồi dưỡng đối với Trưởng Ban công tác mặt trận và Chi hộitrưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và chi hoạt độngthường xuyên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hộiở xã, phường, thị trấn;

Thực tế do số thôn, tổ dân phố của mỗi xã, phường,thị trấn quy mô tổ chức, số lượng khác nhau và khả năng nguồn thu ngân sách cácxã, phường, thị trấn khác nhau; trường hợp mức khoán kinh phí hoạt động theoquy định không đảm bảo chi bồi dưỡng cho Trưởng Ban công tác Mật trận và Chihội trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố thì UBND xã, phường, thị trấn vàquận, huyện, thị xã sử dụng nguồn dành thực hiện cải cách tiền lương, nguồn chithường xuyên khác trong cân đối giao dự toán hàng năm để thực hiện chế độ chibồi dưỡng cho Trưởng Ban công tác Mặt trận và Chi hội trưởng các đoàn thể ởthôn, tổ dân phố theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉđạo xã, phường, thị trấn đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số30/2013/QĐ-UBND ngày 6/8/2013 của UBND thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn Văn Sửu PCT UBNDTP; (để b/c)
- Đ/c Nguyễn T.Bích Ngọc PCT UBND TP; (để b/c)
- Ủy ban MTTQ TP, Ban Tuyên Giáo Thành Ủy; (để b/c)
- Đ/c Giám đốc Sở; (để b/c)
- Các phòng TCKH quận, huyện, thị xã;
- Lưu VT, NSQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Phong