TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5902/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2013

Kính gửi:

Nhà thầu Dredging International NV
Địa chỉ: 82 Khu dân cư Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Mã số thuế: 0311980400

Trả lời văn bản số 4478-LT-TP-DEB.ttr-2013.042ngày 09/8/2013 của nhà thầu về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế;

Căn cứ công văn số 17848/BTC-TCTngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ;

Căn cứ công văn số 1614/CT-TTHT ngày14/3/2012 của Cục Thuế TP.HCM về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số28/2011/TT-BTC

Trường hợp của nhà thầu theo trìnhbày có hoạt động thi công, xây lắp công trình xây dựng thuộc dự án nạo vétluồng sông Soài Rạp bằng một phần nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước, đãđược Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ 2% thuế GTGT thì nhà thầu kê khai giấynộp tiền vào ngân sách nhà nước tại bảng kê mẫu số 01-5/GTGT, từ đó đưa lên chỉtiêu [39] (tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt,bán hàng vãng lai ngoại tỉnh) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT .

Cục Thuế TP thông báo nhà thầu biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
1911_223482 (09/8/2013)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga