B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5902/TCT-DNL
V/v tính tiền chậm nộp của Dự án CCQLTCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 64520/CT-KTT6 ngày24/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc khi tính tiền chậm nộpthuế của Dự án cải cách Quản lý tài chính công (CCQLTCC) khi kiểm tra đóng mã sốthuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo phê duyệt của lãnh đạo Bộ Tài chính tại điểm 2, mụcII bản Báo cáo Bộ ngày 30/6/2014 của Tổ công tác hỗ trợ thực hiện quyết toánthuế Dự án CCQLTCC như sau:

“2. Xử lý số thuế nộp thừa với số thuế, tiền chậm nộp còn phảinộp giữa các hợp đồng

Căn cứ vào phần xác định nghĩa vụ thuế của các hợp đồng nêutrên thì Hợp đồng Tabmis đang có số thuế TNDN nộp thừa 49.547.903.304 đồng vàcó số thuế GTGT còn phải nộp thêm 6.899.072.776 đồng; đồng thời, 8 hợp đồng dịchvụ tư vấn đều phải nộp bổ sung thuế TNDN là 1.118.611.921 đồng và bổ sung sốthuế GTGT là 1.063.693 đồng. Tổ công tác xin đề xuất:

- Cho phép được bù trừ số thuế TNDN nộp thừa của Hợp đồngTabmis (49.547.903.304 đồng) với số thuế TNDN phải nộp bổ sung của 8 hợp đồngtư vấn (1.118.611.921 đồng).

- Do Dự án chưa nộp thuế đúng thời hạn quy định đối với mộtsố hợp đồng nên sẽ bị tính tiền chậm nộp (tiền phạt chậm nộp trước khi có Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế). Hiện nay, Tổ công tác chưacó số liệu về tiền chậm nộp phải nộp của dự án. Tổ công tác đề nghị Bộ giao CụcThuế TP Hà Nội rà soát, xác định chính xác số tiền chậm nộp phải nộp của dự ánđể thực hiện hoàn kiêm bù trừ với số tiền thuế TNDN nộp thừa”.

- Thực hiện công văn số 13615/BTC-NSNN ngày 26/9/2014 của BộTài chính:

“Ban Quản lý dự án phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội ràsoát, xác định số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu. Trên cơ sở đó, thực hiện điềuchỉnh hạch toán số thuế nộp thừa cho số thuế nộp thiếu; số tiền nộp thuế thừa(sau khi đã bù trừ) chuyển hạch toán nộp NSNN tiền vốn NSNN đã cấp thừa”.

Theo các nội dung đã được Bộ Tài chính phê duyệt nêu trên,do Dự án CCQLTCC sau khi thực hiện bù trừ giữa số tiền thuế nộp thừa với số tiềnthuế nộp thiếu giữa các hợp đồng vẫn còn số tiền thuế nộp thừa vào NSNN, Dự ánkhông chiếm dụng tiền thuế nên không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội hoàn thành các thủ tục đểđóng mã số thuế cho Dự án chậm nhất ngày 05/1/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục KHTC - BTC;
- Ban CCQLTCC - BTC;
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng