ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5908/UBND-CT
V/v bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyn, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất độc hại

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Tp Hà Nội;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1429/TTg-NC ngày 19/8/2015 về việc bảo đảm an toàn sản xuất, vận chuyển, sử dụngvật liu nổcông nghiệp và hóa chất độc hại; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/7/2015của UBND Thành ph v việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên đa bàn thành phố Hà Nội.

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong quá trình sảnxuất, vận chuyn, sử dụng vật liệu n công nghiệp và hóa chất độc hại, nguy hiểm và phòng nga sự cố cháy, nổ do vật liệu n công nghiệp, hóa chất độc hại, nguyhiểm trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủđô, các S, ban ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành kiểmtra, rà soát các điu kiện v an ninh, an toàn phòng, chống cháy,nổ tại các cơ sở sản xuất vật liệu n công nghiệp, kho, bãi chứa vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất độc hại.

- Phát hin, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm an toàn trong sản xuất vận chuyn, tàng trữ và sử dụng vật liệu nổcông nghiệp.

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quảnvà s dụng vật liệu n công nghiệp, hóa cht độchại, nguy hiểm.

- Khẩn trương trình UBND Thành phố phê duyệtKế hoạch “Phòng ngừa, ngphó sự c hóa cht của thành ph HàNội trong lĩnh vực công thương” và Đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lýhoạt động sản xut, kinh doanh,sử dụng hóa cht công nghiệp trên địa bàn thành phốHà Nội” trước ngày 10/10/2015.

- Đẩy mạnh triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thsố 10/CT-UBND ngày 09/7/2015 củaUBND Thành phố về việc tăngcường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địabàn thành phố Hà Nội.

2. Các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, th xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ củađơn vị:

- Tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số10/CT-UBND ngày 09/7/2015 của UBND Thành phố.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát việc đảm bảo an toàn sảnxuất, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất độc hại; tổng hợp,gửi Sở Công Thương trước ngày 10/9/2015.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương, các Sở, ban, ngànhliên quan và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện; SởCông Thương tng hợp, dự thảo văn bản UBND Thànhphố báo cáo B Công Thương trước ngày 20/9/2015./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- S Công Thương (gửi kèm theo bản chụp CV số 1429/TTg-NC của TTg);
- Các Sở: KH&CN, LĐTB và XH, GD và ĐT, Y tế, TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, CT, NC, TNMT, TH;
- Lưu: VT, CT h, vân. 6490 (68)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn