BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 590TCT/TS
V/v C/S thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 68/CT-TH-DT ngày 13/1/2005 của Cục thuếtỉnh Nam Định hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai;Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Phần B, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất qui định:

“… Trường hợp giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụngđất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đấtlà giá trúng đấu giá. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đấu giákhi đã đấu giá xong, không thực hiện giảm, miễm tiền sử dụng đất đối với mọitrường hợp”.

Theo qui định nêu trên, trường hợp UBND tỉnh ra quyết địnhgiao đất cho các hộ nhân dân làm nhà ở theo hình thức đấu giá, thì giá đất tínhthu tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá (không được miễn, giảm hoặc trừ cáckhoản chi phí đấu giá quyền sử dụng đất).

Trường hợp nếu có phát sinh chi phí bồi thường giải phóngmặt bằng, chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì được xử lý như sau:

- Nếu các khoản chi phí này được đầu tư vào khu đất trướckhi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì được hoàn trả lại từ số tiền thu đượcdo trúng đấu giá quyền sử dụng đất, vì giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đãbao gồm cả các khoản chi phí này.

- Nếu các khoản chi phí này được đầu tư vào khu đất sau khitổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì không được hoàn trả lại từ số tiền thuđược do trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương