BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật đối với nhóm mặt hàng da thuộc thành phẩm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Hiệp hội Da Giầy Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhậnđược công văn đề nghị của Hiệp hội về việc kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩuđối với nhóm mặt hàng da thuộc thành phẩm. Về vấn đề này Cục BVTV có ý kiến nhưsau:

I. Đối với vật thể kiểm dịch thựcvật xuất khẩu thực hiện theo Điều 15 của Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày05/01/2007 về Kiểm dịch thực vật, cụ thể như sau:

"Cơ quan kiểm dịch thực vậtthực hiện kiểm dịch thực vật đối với vật thể xuất khẩu trong trường hợp:

1. Hợp đồng mua bán hoặc cácđiều ước quốc tế có quy định phải kiểm dịch.

2. Chủ vật thể yêu cầu kiểm dịchthực vật".

II. Tại Khoản 5, Điều 1 của Thôngtư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 về Danh mục vật thể thuộc diện kiểmdịch thực vật (KDTV) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định:"da".

1. Như vậy, nhóm mặt hàng da thuộcdanh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu. Tuy nhiên, saukhi nghiên cứu thông tin do Hiệp hội cung cấp đối với nhóm mặt hàng da thànhphẩm có mã số HS là: 4107; 4112; 4113; 4114 và 4115, cùng với thông tin từcơ quan KDTV của một số quốc gia, cho thấy nhóm mặt hàng này ít có nguy cơ mangtheo dịch hại KDTV của Việt Nam. Cục BVTV đang tiếp tục trao đổi với cơ quanKDTV các nước và các cơ quan có liên quan về vấn đề này. Trước mắt, để tạo điềukiện thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa thì đối với nhóm mặt hàng da cómã số HS nêu trên sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch. Cục BVTV sẽ chỉ đạocác đơn vị Kiểm dịch thực vật thực hiện và rất mong tiếp tục nhận được sự hợptác từ quý Hiệp hội.

Vậy, Cục BVTV xin thông báo để quýHiệp hội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị KDTV;
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung