BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------

Số: 591/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 388/XMVN-ĐTXD ngày 19/03/2009 của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam đềnghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 và Thông tưsố 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về tiến độ thi công được tínhbù giá : Theo hướng dẫn tại văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xâydựng, thì đối với dự án chậm tiến độ, Chủ đầu tư xác định nguyên nhân chậm tiếnđộ, tổng hợp báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điềuchỉnh giá vật liệu trong hợp đồng của khối lượng thi công bị chậm tiến độ.Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan thì được điều chỉnh giá vậtliệu trong hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

2. Về chủng loại vật tư đượcđiều chỉnh bù giá : Thép các loại bao gồm cả thép cường độ cao, các cấu kiệndạng bán thành phẩm được tạo bởi thép thuộc danh mục vật liệu được điều chỉnhtheo Thông tư số 09/2008/TT-BXD Việc điều chỉnh giá vật liệu nổ do Chủ tịchHội đồng quản trị Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam quyết định.

3. Về thời điểm để tính chênhlệch vật liệu : Thời điểm để tính chênh lệch vật liệu là thời điểm nghiệm thukhối lượng hoàn thành theo giai đoạn, có thể theo tháng, quý hoặc giai đoạn quyđịnh trong hợp đồng. Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch, giá trị chênhlệch giá vật liệu… thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3 văn bản số 1551/BXD-KTXDngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

4. Các vấn đề liên quan khác nhưchi phí trực tiếp khác được tính trên chi phí trực tiếp (bao gồm cả vật liệu doChủ đầu tư cấp), chi phí biện pháp thi công đổ bê tông, định mức lắp đặt kếtcấu thép chưa có trong định mức hiện hành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xâydựng trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình tương ứng với từng thời kỳ.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng công tycông nghiệp xi măng Việt Nam hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn