THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 591/TTg-KTN
V/v xây dựng nhà chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích tại Phủ Chủ tịch

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 259/BXD-TCCB ngày24 tháng 02 năm 2010 và ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp ngày 10tháng 4 năm 2010 về việc xây dựng nhà chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh trongKhu Di tích tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương xây dựng nhà dừng chân và chiếu phim vềChủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịchnhư đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Xây dựngchỉ đạo Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch lập và triển khaithực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định và phù hợp với Quy hoạch chi tiếtKhu Trung tâm chính trị Ba Đình, thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải