VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 591/VPCP-KTN
V/v Quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Xétđề nghị của Bộ Công Thương về Quy hoạch địa điểm xây dựng nhiệt điện Phú Thọ (côngvăn số 0570/BCT-NL ngày 20 tháng 01 năm 2009), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1.Giao Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm nhà máy điện Phú Thọ, côngsuất khoảng 600 MW tại tỉnh Phú Thọ và chỉ đạo thực hiện theo đúng quy địnhhiện hành.

2.Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hướng dẫn nhàđầu tư lập Dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện nêu trên, trình duyệt theo đúng quyđịnh hiện hành.

3.Giao Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục xem xétcân đối bảo đảm cung cấp than cho dự án (kết hợp cả việc nhập khẩu than để trộnthan trong nước theo giá thị trường).

4.Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương hoàn thànhnhiệm vụ được giao.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liênquan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng, NN và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Công nghiệp Than và KS VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý