ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
V/v:Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp thủy lợi.

Trong thời gian qua, nhiều dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố đã triển khai hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tuy nhiên công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình thủy lợi còn tồn tại hạn chế: chủ đầu tư một số dự án, công trình tuân thủ chưa nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tiến độ triển khai một số dự án, công trình còn chậm so với yêu cầu; chất lượng thi công công trình, chất lượng tư vấn, thẩm định một số dự án còn hạn chế phải điều chỉnh, bổ sung, quy mô thiết kế chưa phù hợp, chưa đảm bảo triệt để tiết kiệm tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng; năng lực của một số ban quản lý dự án còn hạn chế; quá trình chức thực hiện giải phóng mặt bằng còn thiếu sự kết phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, ban quản lý dự án với các sở, ngành có liên quan, các quận, huyện, thị xã trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc làm dự án chậm tiến độ; công tác báo cáo của chủ đầu tư chưa thường xuyên, chưa kịp thời.
Để khắc phục các tồn tại nêu trên, nhằm làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đảm bảo công trình xây dựng đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án:
Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 30/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố; củng cố, kiện toàn năng lực các ban quản lý dự án đảm bảo đáp ứng theo quy định và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình, đảm bảo xây dựng công trình thủy lợi đạt chất lượng, tiến độ, mỹ quan kiến trúc, tiết kiệm và hiệu quả trong khai thác sử dụng;
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình thủy lợi; kết phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương có liên quan giải quyết dứt điểm, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ quy định;
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo chất lượng nội dung và thời gian báo cáo theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:
Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, tổ chức thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng theo tiến độ các công trình thủy lợi trên địa bàn.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Nêu cao trách nhiệm trong công tác: thẩm tra thiết kế, kiểm tra quản lý chất lượng, kiểm tra nghiệm thu đưa công công trình vào sử dụng, báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình và các nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành theo quy định.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định; đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn cho các dự án đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch
UBND Thành phố,
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNTHuy.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Xuân Việt

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?