BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Hướng dẫn xây dựng, cập nhật HSRR trên hệ thống VCIS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
Để thống nhất việc xây dựng, quản lý và ứng dụng Hồ sơ rủi ro (HSRR) trên hệ thống thông tin nghiệp vụ (VCIS) tại các cấp đơn vị Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
1. Về trách nhiệm xây dựng và thẩm quyền phê duyệt Hồ sơ rủi ro được thực hiện theo Điều 5 Quyết định số 3273/QĐ-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính về ban hành Quy địnháp dụng quản lý rủi ro trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
2. Việc xây dựng, cập nhật hồ sơ rủi ro trên hệ thống VCIS thực hiện theo Sổ tay hướng dẫn kèm theo công văn này.
Trong quá trình thực hiện, phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (qua Ban Quản lý rủi ro hải quan, đ/c Vũ Quốc Bảo, điện thoại 04.39440833 - (9640) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - P.TCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa