BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5913/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu;
- Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
(Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu)

Tiếp theo công văn số 5053/TCT-TNCN ngày 14/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc"Khai thuế, nộpthuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino", Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Ngày 26/11/2014, Quốc hộiKhóa 13, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của các Luật về thuế; trong đó, tại khoản 2, Điều 2 của Luật có quy định:

"Điều 2

Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sungmột số điều theo Luật số 26/2012/QH13 .

…2. Sửa đổi điểm c khoản6 Điều 3 như sau:

"c) Trúng thưởngtrong các hình thức cá cược”

Căn cứ quy định nêu trênvà hiệu lực thi hành của Luật số 71/2014/QH13 thì kể từ ngày 01/01/2015, khoảnthu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế thunhập cá nhân.

Tổng cục Thuế đề nghị CụcThuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu phổ biến, hướng dẫn Công ty TNHH Hồ Tràm và cácdoanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Luật số71/2014/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai, TT- Huế, Bình Thuận, Hải Phòng, Bắc Ninh, Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn