BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5916/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1479/HQHCM-TXNK ngày03/06/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh đề nghị trả lời công văn báo cáo số 1102/HQHCM-TXNK ngày 24/04/2015 của CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 4620/TCHQ-TXNK ngày 21/05/2015 hướng dẫn Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh xử lý vướng mắcvề phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế của Doanh nghiệp. Cụ thể:

Theo công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tàichính thì: “trong trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, phân loại mặt hàng phânbón NPK có b sung trung vi lượng thuộc mã số3105.90.00 theo Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hànghóa XNK miền Nam và được cơ quan Hải quan chấp nhận, Bộ Tài chính giao cho cácCục Hải quan tỉnh, thành phốxác định cụthể các tờ khai nhập khẩu mặt hàng Phân bón NPK có bổ sung trung, vi lượng từtrước ngày 16/4/2012 (ngày Tổng cục Hải quan có công văn số 1859/TCHQ-TXNK hướngdẫn phân loại mặt hàng Phân bón có bổ sung trung, vi lượng thuộc mã số3105.20.00), nếu các doanh nghiệp đã kê khai và tính thuế theo mức thuế suấtthuế nhập khẩu thuộc mã số 3105.90.00 thì không xử lý lại.”

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu kỹ nội dung công văn số11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 nêu trên đ xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng phân bónNPK có bổ sung trung vi lượng của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạch trước ngày16/04/2012 đảm bảo công bằng, đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái