VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5916/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của một số địa phương

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Đắk Lắk, Hà Nam, Tiền Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Yên.

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 6572/UBND-THKHngày 25 tháng 7 năm 2014; của Ủy bannhândân tỉnh Thái Bình tại các văn bản: số 152/TTr- UBNDngày 23 tháng 7 năm 2014 và số 153/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014; củaỦy bannhân dân tỉnh Nam Định tại các văn bản:số 76/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 và số 77/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm2014; củaỦy bannhân dân tỉnh Đắk Lắktại văn bản số 5206/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2014; củaỦy bannhân dân tỉnh Hà Nam tại văn bản số 1193/TTr- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014;của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tạivăn bản số 3338/UBND-ĐTXD ngày 22 tháng 7năm 2014; của Ủy bannhân dân tỉnh HảiDương tại văn bản số 1354/UBND-VP ngày 25 tháng 7 năm 2014; củaỦy bannhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số77/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014; củaỦy bannhân dân tỉnh Hòa Bình tại văn bản số 899/UBND-NNTN ngày 23 tháng 7 năm 2014;củaỦy bannhân dân tỉnh Phú Yên tại vănbản số 2943/UBND-ĐTXD ngày 23 tháng 7 năm 2014 về việc hỗ trợ vốn từ ngân sáchtrung ương để thực hiện một số dự án quan trọng cấp bách của địa phương; PhóThủ tướng Vũ Văn Ninh giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét xử lýtheo thẩm quyền và các quy định hiện hành, trả lời địa phương biết; trường hợpvượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi bản chụp văn bản của UBND các tỉnh đến các Bộnêu trên).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng