BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5918/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Đầu tư Minh Hưng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1510/CV-ĐTMHngày 15/10/2014 của Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Đầu tư Minh Hưng (sau đâygọi là Công ty Minh Hưng (VN)), tiếp theo công văn số 103/TCT-HTQT ngày09/01/2014, trên cơ sở ý kiến của Cục thu nội địa Malaysia, Tổng cục Thuế hướngdẫn Công ty Minh Hưng (VN) về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lầngiữa Việt Nam và Malaysia (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập từ việcthực hiện các Hợp đồng với Công ty Minh Hưng (M) SDN. BHD (sau đây gọi là Côngty Minh Hưng (M)) như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê phươngtiện vận chuyển:

Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định quy định:

“1. Tiền bản quyền phát sinh tại một Nước ký kếtvà được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tạiNước kia.

2. Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũngcó thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơiphát sinh, và theo các luật của Nước ký kết đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đốitượng thực hưởng tiền bản quyền thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá 10phần trăm tổng số tiền bản quyền.

3. Thuật ngữ “tiền bản quyền” được sử dụng trongĐiều này có nghĩa là các khoản thanh toán ở bất kỳ dạng nào được trả cho việcsử dụng, hoặc quyền sử dụng, bản quyền tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa học, kể cả phimđiện ảnh hoặc các loại phim hay các loại băngdùng trong phát thanh và truyền hình, bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại,thiết kế hoặc mẫu đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sửdụng, hay quyền sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học, hay trảcho thông tin liên quan đến kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 12 (Tiền bảnquyền) của Hiệp định nêu trên, thu nhập của Công ty Minh Hưng (VN) từ việc choCông ty Minh Hưng (M) thuê phương tiện vận chuyển (sà lan và tàu kéo) được coilà thu nhập từ tiền bản quyền và phải chịu thuế TNDN tại Malaysia với mức thuếsuất không vượt quá 10% trên tổng số tiền bản quyền.

Theo Luật thuế thu nhập 1967 của Malaysia (ITA1967), thu nhập này là thu nhập từ việc cho thuê động sản và thuế suất thuếkhấu trừ là 10% tính trên tổng số tiền thanh toán đối với việc cho thuê hoặc sửdụng bất kỳ động sản nào căn cứ theo Mục 109B, ITA 1967.

Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này bản chụp các mục4A, 107A và 109B của ITA 1967 để Công ty Minh Hưng (VN) tham khảo.

2. Đối với thu nhập từ các hợp đồng dịch vụ hút,vận chuyển, xả cát…:

Tổng cục Thuế đang tiếp tục trao đổi quan điểm vớiCục thu nội địa Malaysia về việc áp dụng Hiệp định đối với thu nhập này củaCông ty. Sau khi có ý kiến của Cục thu nội địa Malaysia, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn Công ty.

3. Về việc khấu trừ thuế đã nộp tại Malaysia củaCông ty Minh Hưng (VN):

Khoản 2, Điều 24 (Xóa bỏ việc đánh thuế hai lần)của Hiệp định quy định:

“2. Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam nhậnđược thu nhập mà phù hợp với các luật của Ma-lai-xi-a và các quy định của Hiệpđịnh này, có thể bị đánh thuế tại Ma-lai-xi-a, Việt Nam sẽ cho phép trừ vào sốthuế thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền bằng số thuế đã nộp tạiMa-lai-xi-a. Tuy nhiên, số thuế được trừ như vậy sẽ không vượt quá phần thuếViệt Nam được tính trên khoản thu nhập đó trước khi cho phép khấu trừ.”

Theo quy định nêu trên, thu nhập Công ty Minh Hưng(VN) (với tư cách là đối tượng cư trú của Việt Nam) thu được từ việc cho Côngty Minh Hưng (M) thuê một số phương tiện khai thác và vận chuyển cát trong vùngbiển Malaysia đã bị đánh thuế tại Malaysia phùhợp với quy định của nội luật Malaysia và các quy định của Hiệp định thìViệt Nam sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế thu nhập của Công ty Minh Hưng (VN)một khoản tiền thuế bằng với số thuế đã nộp tại Malaysia, số thuế được khấu trừkhông vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trên khoản thu nhập đó trước khicho phép khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Minh Hưng (VN)biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC, DNL;
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình