BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------

Số: 592/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng định mức công tác dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định

Trả lời Văn bản số 79/SXD-CV ngày 17/3/2009 của Sở Xây dựngtỉnh Nam Định về thực hiện các định mức dự toán công tác dịch vụ công ích đôthị do Bộ Xây dựng công bố, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công bố về định mức dự toán kèm theo văn bản số: 2271/BXD-VP ; 2272/BXD-VP ; 2273/BXD-VP và 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xâydựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác địnhchi phí cho công tác dịch vụ công ích đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí dịch vụ côngích đô thị tại các địa phương trong cả nước. Quá trình triển khai thực hiện, Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức xâydựng định mức để công bố hoặc ban hành cho các công tác dịch vụ công ích đô thịchưa có hoặc đã có trong các định mức do Bộ Xây dựng công bố tại các văn bảnnêu trên nhưng chưa phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện cụ thể của địaphương; Vì vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Nam Địnhbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai các công việc tiếp theo có liên quanvề quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương theo quy định tạiThông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng./.

 Nơi nhận :
 - Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn