BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------

Số: 592/TCT-CS

V/v: Thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ và bán bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8188/CT-TTHT ngày 19/10/2009 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hỏi về thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ và bán bảo hiểm. Tại công văn, Cục thuế kiến nghị: đề nghị xem hoa hồng của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ và bán bảo hiểm là doanh thu không chịu thuế GTGT và vẫn kê khai thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào liên quan đến doanh thu không chịu thuế thì phải phân bổ theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu bán ra (trong trường hợp có 2 hoạt động chịu thuế và không chịu thuế) hoặc không được khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp đơn vị chỉ có hoạt động đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

Về đề nghị của Cục thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 8 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định: "Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng."

Điểm 2.4 Mục II Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính thay thế các Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004, Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 và Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/2/2005 của Bộ Tài chính quy định: "2.4- Cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sở kinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng."

Điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế quy định: "Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Người nộp thuế là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng thì không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụ đó và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng."

Tại công văn số 10587/BTC-TCT ngày 24/7/2009 của Bộ Tài chính căn cứ quy định tại điểm 8.1 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Người nộp thuế là đại lý bán vé của dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ hoặc bán bảo hiểm theo đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng thì không phải kê khai doanh thu dịch vụ nhận bán đại lý và không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng.

Trường hợp trước ngày ban hành công văn này, người nộp thuế đã kê khai nộp thuế GTGT khác với hướng dẫn trên thì được kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Việc sử dụng hoá đơn đối với doanh thu dịch vụ nhận bán đại lý và hoa hồng đại lý được thực hiện theo quy định hiện hành."

Như vậy, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các văn bản qua từng thời kỳ (Thông tư số 84/2004/TT-BTC, Thông tư số 32/2007/TT-BTC , Thông tư số 60/2007/TT-BTC và công văn số 10587/BTC-TCT ngày24/7/2009) đều nhất quán và không có sự thay đổi.

Quá trình thực hiện kể từ khi Thông tư số 84/2004/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến nay Tổng cục Thuế mới nhận được phản ánh của Cục thuế đề nghị hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ và bán bảo hiểm đúng giá.

Để việc hướng dẫn được thống nhất, đề nghị Cục thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục việc hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện, xổ số, máy bay, ôtô, tàu hoả, tàu thuỷ, bán bảo hiểm đúng giá trên địa bàn thành phố do Cục thuế quản lý và tình hình thực hiện thực tế tại các cơ sở kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế làm đại lý dịch vụ nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?